Bracelets

Aurora Borealis Labradorite Bracelet
$38.00
6mm Aurora borealis labradorite for awakening your wisdom.
6mm Aurora borealis labradorite for awakening your wisdom.
Bamboo Agate Bracelet with Lotus
$46.00
Bamboo agate with lotus for hearing the deeper calling.
Bamboo agate with lotus for hearing the deeper calling.
Rosa Terra Jasper Bracelet with Labradorite Teardrop
$48.00
Rosa terra jasper & labradorite teardrop for healing & wellness.
Rosa terra jasper & labradorite teardrop for healing & wellness.
Matte Rosa Terra Jasper Bracelet
$48.00
Bold and beautiful matte rosa terra jasper for opening the heart. 
Bold and beautiful matte rosa terra jasper for opening the heart. 
Silver Needle Agate
$48.00
Silver needle agate with Swarovski rondelles for meditation & peace.
Silver needle agate with Swarovski rondelles for meditation & peace.
Rutilated Quartz Bracelet with Tulip Pave Close
$60.00
Rutilated quartz with tulip bead for balance & harmony.
Rutilated quartz with tulip bead for balance & harmony.
Labradorite Bracelet with Elephant Charm
$46.00
Labradorite with elephant for community & connection.
Labradorite with elephant for community & connection.
Matte Rosa Terra Bracelet with Elephant
$46.00
Matte rosa terra jasper, hematite & elephant for opening the heart.
Matte rosa terra jasper, hematite & elephant for opening the heart.